Vej og Udearealer

Her kan du finde information omkring reglerne for vedligeholdelse af grundejerforeningens vejarealer og tilhørende rabatter. Der er også information omkring vedligeholdelse af vores fællesarealer samt information angående stranden.

Vejrenoveringsprojekt


Område I - Underlid, Raden og Forgården

Område II - Stejlepladsen, Tjæregryden og Slisken: Det materiale der er leveret og udlagt på vejene i uge 21 er en fejlleverance fra leverandøren, da den ikke overholder kravene til kvalitet og renhed. Det udkørte materiale bliver fjernet fra vejene.

Det kan give lidt udfordringer iht. ud og indkørsel på jeres grunde den pågældende dag hvor maskinerne arbejder der. Hvis I vil undgå at blive forhindret i, at komme ud eller ind ad jeres indkørsel på det pågældende tidspunkt, vil vi anbefale jer at parkere i nærheden. Selve arbejdet med afskrælning og pålægning af nyt grus på den pågældende vej vil max. tage nogle få timer.
Grundejerne på vejene bliver også kontaktet individuelt.
MVH
Bestyrelsen for grundejerforeningen Råbylille Strand

Kontakt iht. spørgsmål ang. de pågældende veje:
Signe Helt
Underlid 1
Email Signehelt@jens-signe.dk eller mobil 22 46 66 16

Vedligeholdelse af vejarealer

Snerydning

Der er indgået aftale om vintervedligeholdelse af vore veje.
For mere information omkring snerydning af kommunale veje i Vordingborg Kommune, se her: Snerydning i Vordingborg Kommune

Vejarealet og Rabatter

I henhold til foreningens vedtægter § 17 stk. a, er det grundejerforeningen, der på medlemmernes vegne, forestår at skulle vedligeholde vejene d.v.s. kørebanearealet.
I henhold til Privatvejlovens afsnit III, har den enkelte lodsejer ansvaret for, at vedligeholde vejen ud for egen grund. Klippe, beskære og slå græs ved rabatterne iht. Vordingborg Kommunes klippevejledning.
Klippevejledningen kan findes her: Klippevejledning


Grundlaget for ejernes ansvar for vejarealer og rabatter blev ændret af Vordingborg Kommunes Miljø- og Trafikvalg og meddelt grundejerforeningen i 2004.
Meddelelsen kan findes her: Ændring af administrationsgrundlag for private fællesveje

Fællesarealer

Vedligeholdelse

Fællesarealerne vedligeholdes af grundejerforeningen ved beskæring og græsslåning. Der må ikke henstilles/parkeres biler, trailere, campingvogne eller både på fællesarealerne.

Campering er ikke tilladt.

Fællesarealerne er beliggende følgende steder:
  • Fiskekrogen
  • Ålesaksen
  • Pælen syd 3 stk.
  • Bundgarnet overfor p-pladsen
  • Bundgarnet v/Formandens bænk
  • Hjulsporet matr. 24v

Gravetilladelser

Der skal altid forinden der udføres gravearbejde i områdets vejareal, indhentes gravetilladelse hos vejmyndigheden:

Vordingborg Kommune

Stranden

Strandbeskyttelseslinien

For praktisk information omkring strandbeskyttelseslinien, se følgende folder: Strandbeskyttelseslinien

Offentlig strand ved parkeringspladsen (48r)

Grundejerforeningen er medejer af strandstykket ved parkeringspladsen.

Der blev i 1962 indgået aftale mellem daværende Elmelunde Kommune og ejerkreds om offentlighedens benyttelse med adgang til stranden og samtidigt fredning af arealet.

Se fredningsdeklaration og dispensationer: Fredning og dispensation matr. 48r

Derudover kan en redegørelse for en strid mellem ejere af martikl 48r findes her: Orientering af ejerkredesen matr. 48r

Biodiversitet

Biodiversitet

Vordingborg kommunens rapport om biodiversitet i området findes her: Biodiversitetsrapport