Grundejerforeningens Vedtægter og Referater

På denne side kan du finde information om grundejerforeningens bestyrelse og finde forskellige dokumenter fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Du kan bruge menuen lige ovenover til at komme hurtigt ned til den information du leder efter

VEDTÆGTER
FOR
GRUNDEJERFORENINGEN
RÅBYLILLE STRANDÆndret den 20. maj 2022

I

Navn, hjemsted og formål.

§ 1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Råbylille Strand”, dens hjemsted er beliggende på Møn i Vordingborg Kommune.
§ 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes fællesinteresser. I overensstemmelser hermed har foreningen særlig til opgave, at varetage grundejernes interesser og eventuelle fælles forpligtigelser vedrørende:
a. eventuel betaling af bidrag til vej og stivedligeholdelse, vejbelysning, renholdelse af veje og stier.
b. enhver form for bidrag i det omfang sådanne bidrag og afgifter måtte kunne opkræves hos grundejerforeningen på medlemmernes vegne, og særligt sådanne krav, der måtte blive fremsat vedr. kystsikring og forpligtelser i henhold til digeloven. Afgifter, hvis størrelse alene er afhængig af de enkelte medlemmers forbrug og ønsker, kan ikke opkræves gennem grundejerforeningen.
c. øvrige fælles etableringer og disses vedligeholdelse udover det under punkt a. nævnte.
d. udviklingen i de tilgrænsende områder og om muligt at gøre foreningens eventuelle ønsker og indflydelse gældende.
e. lovgivningsmagten, statens organer og kommunale myndigheder.
f. varetagelse af de opgaver som følger af fællesskabet eller måtte blive pålagt af en generalforsamling.

II

Medlemmerne.

§ 3. Som medlem skal optages enhver grundejer og ægtefælle og dens husstand indenfor kommune-planens sommerhusområde S14.01 ved Råbylille strand og kan tilbydes grundejere mellem dette område og nye udstykninger vest for området.
a. Foreningen er dog berettiget til først at optage grundejere fra et samlet udstykningsområde som medlemmer , når området er fuldt byggemodent med vej, vand og kloak.
b. Kontingentet betales forud og fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen ved simpel stemmeflertal. Kontingentet opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.Er kontingentet eller anden ydelse ikke betalt senest en måned efter forfaldsdato, opkræves disse med et tillæg jfr. godkendt praksis.
c. Kontingentet fastsættes ensartet for alle ejendomme uanset størrelse og beliggenhed, der betales kontingent for hver selvstændig vurderet ejendom.
d. Generalforsamlingen kan træffe særlig bestemmelse for bidrag til vej, kloak og lignende.

§ 4.
a. For grundejerforeningens forpligtigelser hæfter foreningens medlemmer i almindelighed indbyrdes for hver sin del overfor grundejerforeningen, således at foreningens kreditorer ikke kan rette krav mod de enkelte medlemmer. Dog hæfter de enkelte medlemmer solidarisk for sådanne forpligtelser, som foreningen måtte have påtaget sig i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningens midler anbringes i henhold til § 20.
b. I tilfælde af ejerskifte er et medlem pligtig til at forlange, at køberen indtræder i foreningen og overtager den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor foreningen. Refusionsopgørelse mellem sælger og køber er foreningen uvedkommende.
c. Ved salg af sin ejendom kan et medlem ikke gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning.

III

Generalforsamling.

§ 5. Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender.
§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden ud-gangen af maj måned og indvarsles mindst 14. dage forud ved skriftlig meddelelse på foreningens hjemmeside og ved bekendtgørelse i et eller flere dagblade eller ugeaviser efter bestyrelsens skøn. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Den skriftlige indkaldelse vedlægges det reviderede regnskab.
§ 7. Sager som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må med skriftlig begrundelse være tilstillet formanden inden 1. marts.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 2/5 af foreningens medlemmer til foreningens formand fremsætter skriftlig begæring derom. Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning. Bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til generalforsamling med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
§ 9. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af rettidig indkomne forslag.
5. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af bestyrelse jf. § 14.
8. Valg af 2. bestyrelsessuppleanter jf. § 15.
9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
10. Eventuelt, herunder bestyrelsens evt. fremtidsorientering, ideer og visioner.

§ 10. Generalforsamlingens afstemninger foretages som regel ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller af mindst 15% af de tilstedeværende medlemmer.
§ 11. På generalforsamlingen har medlemmerne én stemme pr. grund for hvilken der er betalt grundejerforeningskontingent, medlemmer der ejer mere end 5 grunde har kun 5 stemmer. Stemmeret kan dog udøves med skriftlig fuldmagt, ved fuldmagt kan der kun udøves stemmeret for 5 andre grundejere udover stemmeretten vedrørende egne ejendomme.
§ 12. På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflertal, dog med følgende begrænsninger: a. Ændringer af vedtægterne eller tilføjelser til disse. b. Forslag vedrørende større fælles etableringer. c. Tilslutning til anden forening. d. Ophævelse af foreningen. I de under a – d nævnte tilfælde kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er beslutninger vedtaget med et sådant flertal, uden at 2/3 af medlemmerne er til stede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken den først tagne beslutning endeligt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.
§ 13. Efter generalforsamlingen udarbejdes et generalforsamlingsreferat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (såvel de afgående som de nyvalgte) og danner bevis for det på generalforsamlingen passerede.

IV

Bestyrelsen.

§ 14. Foreningens bestyrelse kan kun vælges blandt grundejerforenings medlemmer og ved betaling af fuldt kontingent. Bestyrelsen består af 5. medlemmer som vælges for 2. år ad gangen. På lige årstal vælges 3. medlemmer, på ulige årstal 2. medlemmer. Genvalg kan finde sted.
§ 15. Suppleanter vælges for 1. år ad gangen, ved en suppleants indtrædelse i bestyrelsen gælder det for resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.
§ 16. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
§ 17. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og kan med bindende virkning for samtlige medlemmer foretage enhver form for op-fyldelse af grundejerforeningens formål nødvendige dispositioner, herunder:
a. Træffe aftale med kommunen eller privat firma om vedlige – og renholdelse af veje, stier, fællesarealer m. v.
b. Tegne de for foreningen nødvendige forsikringer.
§ 18. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 19. Foreningen tegnes af 3. medlemmer af bestyrelsen, hvoraf en skal være formand eller næstformand. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, som kun kan ske ifølge generalforsamlingsbeslutning, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

V

Regnskab og revision.

§ 20. Foreningens penge indsættes på en for foreningen oprettet konto i bank eller sparekasse. Formanden eller næstformanden attesterer alle bilag.
§ 21. Regnskabsåret er fra 1/1 – 31/12. Til at revidere foreningens regnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling en revisor (§ 9 punkt 9). Regnskabet forelægges for bestyrelsen til endelig vedtagelse så betids, at det med bestyrelsens og revisorens påtegning er tilgængelig på foreningens hjemmeside sammen med meddelelsen om ordinær generalforsamling.

VI

Diverse bestemmelser for grundejerforeningens område.

§ 22.
a. Opstilling eller opbevaring af indregistrerede campingvogne (transportable) på grunden kan kun tillades i maksimalt 6. uger årligt.
b. Opstilling eller opbevaring af ikke indregistrerede campingvogne, skurvogne eller lignende, er ikke tilladt selv for en kortere periode.
c. Beskæring af hegn mod skel og veje skal udføres mindst 1. gang årligt.
d. Græsarealer på såvel bebyggede som ubebyggede grunde skal ved slåning holdes nede på maksimalt 20 cm. højde.
e. Såfremt der af grundejere i foreningen udføres arbejder, eller bestilles materialer eller lignende, hvor tung trafik er nødvendig og hvorved veje og rabatter ødelægges, er de pågældende grundejere alene ansvarlig for retablering.
f. Opstilling af elhegn på egen grund er ikke tilladt.


Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. september 1964, og ændret på ekstraordinære generalforsamlinger den 24. juli 1971, den 17. august 1980, den 13. april 2002, den 11. juli 2009 og den 20. maj 2022.

Peter Stoltze, Chalotte Jørgensen, Lisbet Hemmingsen, Signe Helt, Chris Rayner

Referater

Vælg året du gerne vil se referater fra


Vælg år

Generalforsamlinger
Vælg år